PolskiEnglish PakietyNewsletterLokalizacjaAtrakcjeOferty specjalneGaleria
Regulamin użytkowania apartamentu

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie

 

 

REGULAMIN

Użytkowania apartamentu  – Szklarska Poręba

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

A. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Pozostałymi częściami kontraktu  jest Umowa Najmu oraz cennik usług.

B. Usługę świadczy firma CONCIERGE BEATA ANNA KASPRZAK, zgłoszoną w KRD pod numerem  regon 320826560.

 

II. DEFINICJE

A. WYNAJMUJĄCY – właściciel apartamentu.
B. ZARZĄDCA – upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę do zarządzania apartamentem.
C. FORMULARZ REZERWACYJNY – dokument w formie elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji poprzez Internet.
D. ZADATEK – opłata w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem apartamentu.
E. REZERWACJA – wstępne uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
F. UMOWA NAJMU – karta meldunkowa , i wysłany formularz rezerwacyjny ustanowiony jako dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w Regulaminie.
G. KLIENT – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
H. ODSZKODOWANIE – zadośćuczynienie przysługujące Wynajmującemu z tytułu wykonania przygotowania i rezerwacji apartamentu, określone w wysokości ryczałtowej 50% należnego wynagrodzenia z tytułu wynajęcia apartamentu lub też należność, którą Wynajmujący wypłaci Klientowi, w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, powstałej po dokonaniu skutecznej rezerwacji, określona w wysokości 50% wartości przyszłej usługi.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

A. Aktualna oferta apartamentu znajduje się na stronie internetowej www.willajozefina.com.pl, telefonicznie lub u Najemcy apartamentów.

B. Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej apartamentami. Rezerwacje telefoniczne wykonywane są w momencie braku dostępu do rezerwacji on-line.

C. Za podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

D. Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu apartamentu, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku.

E. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe lub wpłata osobista gotówki tego zadatku jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu.

F. Jeżeli Klient wpłaci kwotę równą cenie usługi, rezygnuje się z pobierania zadatku.

G. Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.

H. Należność za pobyt Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u Zarządcy apartamentu.

 

I. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godz. 16.00 do 20.30, o ile nie zapadną inne uzgodnienia. 

J. Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego apartamentu i na miejscu dokonuje przyjęcia lokalu.

K. Przy pobraniu kluczy do apartamentu klient okazuje dokument tożsamości. Odbiór kluczy do apartamentu następuje na zasadach ustalonych z Zarządcą.

L. Zdanie apartamentu przez Gości oraz osobisty zwrot kluczy do apartamentu powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu.

M.  Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości

N. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę na szkodę.

O. Za usługi nie objęte zamówieniem, np. dodatkowe noclegi, korzystanie z pralki, płatna telewizja, Internet i inne, należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.

P. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta.

R. Apartament wyposażony jest w tzw.  „starter” -  papier  toaletowy, płyn do mycia naczyń, kostki do zmywarki, worek na śmieci. W przypadku  ukończenia podczas pobytu „startera” Gość uzupełnia braki samodzielnie.

S. O ile nie zapadną inne uzgodnienia, za przygotowanie apartamentu pobierana jest opłata, w wysokości 130 PLN. Opłata jest jednorazowa i wnoszona przy przekazywaniu kluczy do lokalu. Opłata ta jest obligatoryjna.

T. Goście po pobycie zobowiązani są do pozostawienia apartamentu w należytym porządku, wyrzucenie śmieci do kubłów znajdujących się przed budynkiem. Brak wyrzucenia śmieci może skutkować doliczeniem opłaty za sprzątanie, w kwocie 50 zł.( Faktura może być wysłana na adres Gościa z wezwaniem do zapłaty)

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

A.  W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu, Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 50% wartości usługi.


B. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. IV. A Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Wynajmującemu z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.

C. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. IV A, a kaucja nie została pobrana (pkt. III F), Wynajmujący zatrzyma 30% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.

D. Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne stronie przez Wynajmującego bądź w sytuacji wykazanej w pkt. IV.C wyczerpuje roszczenie wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.

E. W przypadku, gdy była dokonana przez Klienta skuteczna rezerwacja, a Wynajmujący nie dysponuje  apartamentem Klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości 50% wartości wpłaconego przez Klienta zadatku niezrealizowanej usługi wynajmu apartamentu.

F. CONCIERGE zastrzega sobie prawo w sytuacji awarii lub innego zdarzenia losowego do udostępnienia innego lokalu zastępczego, podobnego do wcześniej zarezerwowanego, znajdującego się w tej samej miejscowości. Jeżeli apartament zamienny nie będzie satysfakcjonujący dla Klienta umowa ulega rozwiązaniu, a CONCIERGE zwróci Klientowi wpłacony zadatek.

G. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. 

H. Gdy Klient rezygnuje z pobytu i wyjeżdża wczesniej niż zakontraktowany i opłacony pobyt obiekt nie zwraca opłaty za skrócony pobyt.

V. INFORMACJA O CENIE

A. Ceny wynajmu za poszczególne apartamenty w danym roku kalendarzowym określa Cennik.

B. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN) lub waluta EU (EURO).

C. Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy lub gotówką.

D. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej Miasta Szklarska Poręba na dany rok.

E. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmowanego apartamentu.

F. Inne opłaty dodatkowe, nie związane z opłatą za najem i jeżeli wystąpią, zostaną przedstawione w korespondencji z Klientem.

G. W sytuacjach wyjątkowych Zarządca może zażądać wniesienia kaucji za pobyt w wysokości 200,00 PLN. W momencie zdania kluczy do apartamentu i stwierdzeniu jego niepogorszonego stanu kaucja podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w ciągu 48 godzin.

H. Apartament jest wynajmowany deklarowanej liczbie osób w formularzu rezerwacyjnym. Za osoby przebywające ponad stan wskazany w rezerwacji wymagana jest opłata 45 zł/osobę/dzień.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I NIEMATERIALNA

A. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w apartamentach Gości.

B. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem zamka czy klucza do pokoju, który zamieszkuje.

C. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

D. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

E. Przed zdaniem apartamentu przez Gości, Zarządca ma prawo sprawdzić stan techniczny apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.

F. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Klient ponosi odpowiedzialność materialną.

G. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych  uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.

H. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.willajozefina.com.pl  na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A. Dokonując rezerwacji w serwisie www.willajozefina.com.pl  lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.willajozefina.com.pl  oraz Usługodawcy.

B. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz do celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ust. Nr 133 poz. 883. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Apartament wynajmowany jest na doby.

B. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać na jej terenie od godz. 7.00 do 22.00.

C. W Willi Józefina w godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.

D. W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające w apartamentach maja obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

E. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom  trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę.

F. W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Najemcą, w tym i ustalenie opłaty za pobyt.

G. Najemca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

H. W apartamencie oraz budynku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU. Złamanie tego zakazu wiąże się z nałożeniem na Klienta mandatu w wysokości 500zł oraz zdaniem i opuszczeniem wynajmowanego apartamentu.

I. Gość opuszczający apartament, powinien upewnić się czy drzwi i okna zostały zamknięte. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest pokryć koszt wykonania nowego kompletu  kluczy w wysokości 250 PLN.

J. Gość jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej Willa Józefina ul. Szosa Czeska 4, w Szklarskiej Porębie, oraz  Wspólnoty mieszkaniowej „Jantar” Szklarska Poręba.

K. W sytuacjach wyjątkowych Zarządca może zażądać wniesienia kaucji za pobyt w wysokości 200,00 PLN. W momencie  zdania kluczy do apartamentu i stwierdzeniu jego niepogorszonego stanu kaucja podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w ciągu 48 godzin.

CENNIK WYPOSAŻENIA APARTAMENTU*

Lp.

przedmiot

szt.

Wartość PLN

1

TELEWIZOR LCD+PILOT

1

1850

2

KOMODA POD TV

1

850

3

DVD+PILOT+KABEL HDMI

1

450

4

SOFA SKÓRZANA

1

3500

5

SOFA MATERIAŁ

1

2500

6

ŁAWA Z TAFLĄ SZKLANĄ

1

800

7

ŁAWA

1

400

8

KRZESŁO

1

550

9

ŁÓŻKO PODWÓJNE

1

2500

10

ŁÓŻKO POJEDYNCZE

1

1600

11

STOLIK NOCNY

1

450

12

LAMPA NOCNA

1

250

13

STÓŁ

1

500

14

GRZEJNI W POKOJU

1

650

15

PLASKORZEŹBA

1

180

16

WAZON

1

150

17

ŻALUZJE

1

299

18

RADIO

1

150

19

ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE

1

300

20

ŁÓŻKO TURYSTYCZNE-DOSTAWKA

1

250

21

ŻELAZKO

1

150

22

OBRAZ POW 50CM

1

300

23

LUSTRO

1

350

24

LUSTRO W DZWIACH SZAFY

1

1200

25

LUSTRO/SZKŁ W DZWIACH DO ŁAZIENKI

1

1200

26

LAMPA WISZĄCA

1

500

27

DYWAN duży

1

600

28

DYWANIK MAŁY

1

200

29

OBRAZ DO 50CM

1

200

30

FOTEL

1

350

31

KOMODA

1

600

32

DEKODER TV+KARTA+KABEL HDMI+PILOT

1

300

33

LODÓWKA

1

900

34

BLAT KUCHENNY

1

600

35

OKAP

1

1000

36

ANEKS KUCHENNY MEBLE

1

4500

37

PŁYTA GRZEWCZA 2 PALNIKI

1

800

38

PŁYTA GRZEWCZA 4 PALNIKI

1

2500

39

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

1

450

40

ZLEWOZMYWAK

1

300

41

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

1

100

42

KLIMATYZATOR+STEROWNIK+PILOT

1

2400

43

DESKA WIESZAK

1

300

44

UMYWALKA ŁAZIENKA

1

1500

45

KABINA PRYSZNICOWA

1

2000

46

BRODZIK

1

2500

47

KABINA PRYSZNICOWA+BRODZIK

1

1800

48

MISKA WC WISZĄCA

1

450

49

MISKA WC STOJCA

1

400

50

KLAPA SEDESU

1

200

51

PÓŁKA SZKLANA ŁAZIENKA

1

100

52

SUSZARKA DO WŁOSÓW

1

70

53

UCHWYT NA RĘCZNIKI

1

150

54

BATERIA UMYWALKOWA

1

450

55

BATERIA PRYSZNIC

1

500

56

DRZWI WEJŚCIOWE

1

3000

57

DRZWI SZAFA

1

1600

58

DRZWI ŁAZIENKA

1

1600

59

DRZWI BALKONOWE

1

3000

60

DRZWI POKÓJ

1

1200

61

OKNO DREWNIANE

1

1000

62

PODUCHA 70/80

1

100

63

PODUCHA 50/60

1

80

64

KOŁDRA 150/200

1

250

65

KOŁDRA 200/200

1

350

66

POSZWA PODUSZKA 70/80

1

50

67

POSZWA PODUSZKA 50/60

1

40

68

POSZWA KOLDRA

1

120

69

PRZEŚCIERADŁO 140/200

1

80

70

PRZEŚCIERADŁO  200/240

1

120

71

RĘCZNIK DUŻY

1

60

72

RĘCZNIK MAŁY

1

45

73

CHODNICZEK ŁAZIENKOWY

1

35

74

KOC

1

120

75

KAPA ŁÓŻKO

1

150

76

PODUSZKA OZDOBNA

1

50

77

KLUCZ DO LOKALU

1

250

78

ZASŁONA

1

200

79

FIRANKA

1

150

80

SZAFA

1

1800

81

PATERA

1

120

82

KUCHENKA MIKROFALOWA

1

300

83

EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY

1

250

84

ZMYWARKA DO NACZYŃ

1

2500

85

TOSTER

1

150

86

PIEKARNIK

1

2500

87

PRALKA

1

1500

88

KARNISZ

1

300

89

BIURKO

1

450

*Akceptując Regulamin akceptuję podany cennik

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2010 roku

AKTUALIZACJA 19.10.2017

 

 

 

 

Pliki Cookie oraz Polityka Prywatności w Apartament’s Józefina

Poniżej znajdą Państwo informacje o Polityce Prywatności w Apartament’s Józefina, zarówno dotyczące plików Cookie, jak i ochrony danych osobowych.

 

1. Jakie dane są zachowywane i dlaczego?

 

Podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej, zbieramy dwa rodzaje informacji na Państwa temat. Pierwszy rodzaj informacji, to informacje osobowe. Dane osobowe przekazują Państwo  dokonując rezerwacji domu lub apartamentu wakacyjnego. Drugim rodzajem informacji są informacje anonimowe, które mówią nam o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Pomagają nam one w jej ulepszaniu i uatrakcyjnianiu.

 

2. Informacje przekazywane przez Państwa

 

Są to informacje takie, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, oraz Państwa opinia, o którą możemy zapytać. Informacje te zostaną zapisane wraz z informacją o rodzaju obiektu wakacyjnego, który chcą Państwo wynająć, terminie, rezerwacji. Informacje te pozwolą nam w pełni ukończyć proces rezerwacji, np. wydrukować dla Państwa Dokumenty Najmu, itp. Ponadto informacje te mogą być wykorzystywane w celach statystycznych przy ocenie gamy oferowanej przez Apartament’s Józefina produktów itp., jak również do wysyłania jakichkolwiek materiałów, takich jak broszury, e-maile lub ulotki z ofertą na przyszły sezon.

 

2.1 Płatność kartą kredytową

Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić kartą kredytową, będą Państwo musieli podać nazwisko właściciela karty, numer karty, datę jej ważności oraz numer kontrolny. Te dane nie zostaną zachowane w systemie Apartament’s Józefina, lecz przekazane w zakodowanej formie na chronione serwery instytucji przyjmującej płatność, która jest naszym zewnętrznym partnerem. Wszelka komunikacja dotycząca Państwa rezerwacji domu wakacyjnego odbywa się w ramach zabezpieczeń Certyfikatu SSL, co gwarantuje jej bezpieczeństwo. Dlatego mogą Państwo bez obaw za swoją rezerwację domu wakacyjnego w Apartament’s Józefina zapłacić kartą kredytową przez Internet.

 

2.2 Adres e-mail

W trakcie dokonywania rezerwacji apartamentu wakacyjnego w Apartament’s Józefina konieczne jest podanie swojego adresu e-mail. Dzięki temu, zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymają Państwo na swój adres e-mail potwierdzenie rezerwacji. Jeśli płacą Państwo kartą kredytową, na podany adres e-mail prześle informacje dotyczące płatności.

 

Państwa adres e-mail nie będzie wykorzystywany do żadnych innych celów niż te opisane powyżej, bez Państwa wcześniejszej zgody.

 

2.3 Newsletter

Niezależnie od dokonywanych w Apartament’s Józefina rezerwacji apartamentów i domów wakacyjnych, mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Możliwość zamówienia newslettera mają Państwo już na naszej stronie startowej - wystarczy podać swój adres e-mail. Dzięki temu będą mogli Państwo otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami i ofertami, jest on wysyłany mniej więcej raz w miesiącu. Oczywiście w każdej chwili, poprzez link znajdujący się w newsletterze, można zrezygnować z jego otrzymywania. Można też zrezygnować z newslettera klikając na odpowiedni guzik, znajdujący się w stopce strony internetowej.

 

Nigdy nie wysyłamy newslettra lub promocji online bez Państwa uprzedniej zgody.

 

3. Informacje zbierane przez nas

 

Podczas każdej Państwa wizyty na stronie internetowej Apartament’s Józefina automatycznie zostają zachowane pewne informacje, jak np. czas wizyty, ilość obejrzanych stron itp. Są to dane anonimowe bez odniesienia do konkretnej osoby. Służą one jedynie, jako podstawa do sporządzania statystyk oraz w celu zoptymalizowania oferty znajdującej się w Internecie. Informacje te zbierane są za pomocą plików Cookie. Cookie to mały plik tekstowy, zachowany na Państwa komputerze. Cookie nie jest programem ani aplikacja i tym samym nie może spowodować żadnych szkód ani przenosić wirusów.

 

3.1 Zawartość a korzystanie z plików Cookie

Pliki Cookie nie zawierają żadnych Państwa danych oraz nie mówią nam, kim Państwo są.

Dotyczy to zarówno plików Cookie dostarczonych przez nas, jak i przez naszych partnerów (strony trzecie). Pliki Cookie zbierają informacje jedynie na temat Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Powodem, dla którego zbieramy te informacje, jest optymalizacja Państwa doświadczeń z naszą stroną internetową, na przykład, aby strona internetowa zapamiętała, czego Państwo szukali oraz zapamiętała właściwości, które zostały zapisane w MOJE ULUBIONE. Ma to również na celu, pomóc nam w stwierdzeniu, czy strona internetowa jest przyjazna dla użytkownika i dostarcza Państwu poprawne informacje w odpowiednim czasie.

Na naszej stronie można oglądać filmy na temat obiektów wakacyjnych. W celu umożliwienia nam optymalizacji i ulepszenia naszej strony internetowej, a także oferowania funkcji wideo, ściśle współpracujemy z zaufanymi firmami, które umieszczają i wykorzystują pliki Cookie (pliki Cookie stron trzecich), jak wspomniano powyżej. Wśród tych firm znajdują się: WebTrends, Google Analytics, Crazyegg, EOS i Tradetracker, które dostarczają nam statystyki dotyczące liczby wizyt na naszej stronie i pomagają nam stwierdzić, czy strona jest przyjazna dla użytkownika. YouTube i 123Video umożliwiają nam pokazywanie filmów.

 

3.2 Strony społecznościowe (wtyczki)

Ta strona zawiera funkcję udostępniania, zwaną także wtyczkami do portali społecznościowych, takich jak: facebook.com, Twitter i Google +. Jeśli są Państwo użytkownikami któregoś z tych portali społecznościowych i są Państwo zalogowani na którymś z nich podczas odwiedzania naszej strony internetowej, to dany portal społecznościowy ma dostęp do informacji, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeżli potwierdzą Państwo jedną z naszych funkcji udostępniania, takich jak przycisk Lubię to na Facebook lub funkcję Tweet, informacje te zostaną przesłane i zapisane na spersonalizowanej stronie portalu społecznościowego. W celu uniknięcia przechowywania danych na Państwa temat i dzielenia się informacjami o sposobie korzystania ze strony z portalem społecznościowym, należy wylogować się z serwisów społecznościowych przed wizytą na stronie Apartament’s Józefina.

 

3.3 Akceptacja plików Cookie

Korzystając ze strony apartament’s Jóżefina zgadzają się Państwo na sposób używania przez Apartament’s Józefina plików Cookie w sposób opisany na tej stronie. Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usunięcia lub zablokowania plików Cookie na swoim urządzeniu. Prosimy jednak mieć na uwadze fakt, iż bez plików Cookie pewne opcje i funkcje mogą być niedostępne.

 

3.4 Jak usunąć lub zablokować pliki Cookie?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak usunąć pliki Cookie, prosimy odwiedzić poniższą stronę internetową (wystarczy skopiować link do wyszukiwarki):

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zablokować pliki Cookie, prosimy odwiedzią poniższą stronę internetową (wystarczy skopiować link do wyszukiwarki):

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

 

4. W jaki sposób przechowywane są informacje?

 

Informacje, które zbieramy od Państwa, przechowywane są w sposób niezaszyfrowany, lecz zabezpieczony przed nieautoryzowanym użyciem. Używamy zaporę w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do naszych systemów, a tym samym w celu ochrony danych osobowych. Zapora chroni naszą wewnętrzną sieć przed nieautoryzowanym dostępem z Internetu.

Przy składaniu rezerwacji i płatności kartą kredytową, płatność przetwarzana jest on-line poprzez certyfikat SSL do naszego zewnętrznego partnera płatniczego. Oznacza to, że dane Państwa karty kredytowej nie są u nas zatrzymywane.

 

Jak długo przechowywane są informacje?

 

Informacje otrzymywane od Państwa przechowywane są do 5 lat. Jednakże, pliki Cookies usuwane są automatycznie po kilku miesiącach, liczba miesięcy jest zmienna, aczkolwiek odnawiane są po każdej wizycie.

 

5. Kto korzysta ze zgromadzonych informacji?

W pierwszej kolejności, zgromadzone informacje wykorzystywane są przez pracowników apartament’s Józefina w celach opisanych powyżej. Oznacza to, że są to zazwyczaj pracownicy odpowiedzialni za marketing, sprzedaż, zamówienia katalogów itp. W niektórych przypadkach możemy przekazać niezbędne informacje właścicielom obiektów wakacyjnych lub ich przedstawicielom, dzięki czemu możemy sprostać Państwa wymaganiom i zapewnić najlepszą obsługę.

Informacje możemy przekazać również:

  • · Wybranym stronom trzecim, włączając właścicieli obiektów wakacyjnych i ich przedstawicieli
  • · firmom zajmującym się kartami kredytowymi; naszym klientom, w przypadku, gdy są Państwo właścicielami obiektów wakacyjnych;
  • · lub innym dostawcom, którzy pomagają nam wypełnić Państwa rezerwacje i plany podróży.

6. W jakich przypadkach skontaktujemy się z Państwem w przyszłości?

 

Chcielibyśmy wysyłać Państwu informacje o naszych własnych ofertach i usługach, ale także o ofertach i usługach wybranych stron trzecich. Możemy zrobić to za pomocą poczty, telefonu, e-mail, lub SMS, chyba że zastrzegą Państwo wcześniej, iż nie chcą Państwo kontaktu tą drogą. Będziemy prosić o potwierdzenie z góry, że chcieliby Państwo, aby strony trzecie się z Państwem kontaktowały.

Jeśli chcą Państwo zmienić preferencje dotyczące sposobu, w jaki możemy wykorzystać informacje dla celów marketingu bezpośredniego, prosimy wysłać e-mail do apartamentyjozefina@post.pl

 

7. Jak można uzyskać dostęp i zaktualizować swoje informacje?

 

Mają Państwo prawo zażądać kopii informacji, które o Państwu posiadamy. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopię części lub całości informacji o Państwu, prosimy o kontakt mailowy lub pocztowy na adres podany poniżej. Należy pamiętać, że możemy naliczyć niewielką opłatę administracyjną za podanie tych informacji.

 

Chcielibyśmy mieć pewność, że dane osobowe są dokładne i aktualne. Mogą Państwo poprosić nas o poprawienie lub usunięcie informacji, które według Państwa są niedokładne lub nieaktualne.

 

8. Czy opisana polityka prywatności ma zastosowanie do powiązanych stron internetowych?

 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych. Ta polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do tej strony. W przypadku przejścia do powiązanej strony internetowej, prosimy zapoznać się z jej polityką prywatności.

 

9. Kiedy monitorowane są rozmowy telefoniczne?

 

Od czasu do czasu możemy nagrywać rozmowy telefoniczne, jakie prowadzą Państwo z pracownikami naszej firmy. Będą one nagrywane w celach szkoleniowych oraz do poprawy jakości naszych usług. Każdorazowo będziemy Państwa prosić o uprzednie wyrażenie zgody na nagranie rozmowy.

 

10. W jaki sposób uaktualniamy informacje o plikach Cookie i Polityce Prywatności?

 

Nasza polityka prywatności jest wciąż nadzorowana i wszelkie aktualizacje zostaną umieszczone na stronie internetowej. Ten dokument został ostatnio zaktualizowany w czerwcu 2013.

 

11. Wgląd i zażalenia

 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby informacje o Państwu zostały usunięte z naszego systemu, lub mieliby Państwo jakiekolwiek pytania z tym związane, prosimy o kontakt z:

 

Apartament’s Józefina

Tel. +48 502 219 136

Email: apartamentyjozefina@post.pl

Zarezerwuj apartament
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Adres zamieszkania:
Ilość osób:
Długość pobytu:doby
Data przybycia: 
Data przybycia:
Dodatkowe informacje:
Pakiety promocyjnepokaż wszystkie pakiety »

Apartament's Jóżefina | Szosa Czeska 4 | 58-580 | Szklarska Poręba | tel.: +48 502 219 136 | e-mail: willajozefina@post.pl

©2010 Willa Józefina Witamy- O Willi- Apartamenty- Cennik- Rezerwacje- Kontakt B&P.design Logo